سایز هزینه ها


برای هر فاکتور مبلغ ثابت 10 هزار تومان بابت هزینه خدمات و بسته بندی کالا اخذ خواهد شد. بدیهی است هرچه مبلغ فاکتور افزایش یابد این هزینه کمتر به چشم خواهد آمد.
لازم به یادآوری است، برای سفارش های بالای 2 میلیون تومان، 10 هزار تومان تخفیف در مبلغ سفارش منظور می شود در این حالت در واقع هزینه خدمات و بسته بندی از مشتری اخذ نخواهد شد.
برای سفارش های بالای 5 میلیون تومان، 20 هزارتومان تخفیف در مبلغ سفارش منظور خواهد شد. در این حالت ضمن حذف مبلغ هزینه ثابت خدمات، مبلغ 10 هزار تومان نیز از هزینه ی حمل حذف شده است.