شرایط افتتاح حساب اعتباری

شرایط افتتاح حساب اعتباری (چکی) برای فروشگاه ها به شرح زیر است:
1- پر کردن فرم اطلاعات مشتری در شرکت(به صورت تلفنی)و ارسال تصویر از شناسنامه، کارت ملی و مدارک کسب و کار
2- اعلام شماره تلفن چند نفر معرف (شخص حقیقی یا حقوقی) از کسانی که مشتری از ایشان حداقل دو سال است به صورت حساب باز یا چکی خرید می کند.
3- ارسال تصویر چک به گودفورپی از طرف مشتری به منظور استعلام چک
4- هرچه افرادی که معرفی می نمایید معتبرتر و دارای سابقه همکاری بیشتری باشند امکان افتتاح حساب اعتباری و مبلغ آن بالاتر خواهد بود.
5- خرید از گودفورپی به صورت حساب باز امکان پذیر نمی باشد و هر فاکتور خرید باید توسط مشتری دارای حساب اعتباری با پرداخت چک تسویه حساب گردد.