تخفیف مشتریان ویژه


مشتریانی که در حجم بالا و بطور مستمر از گودفورپی خرید میکنند، امتیاز کسب کرده و در زیر تمام فاکتورها برایشان تخفیف رتبه مشتری لحاظ میگردد. (مثلا این تخفیف برای مشتریانی که ماهیانه یکصد میلیون تومان خرید میکنند حدود ۴ درصد است و برای مشتریان خیلی بزرگ تا سقف ۸ درصد در زیر تمامی فاکتورها قابل افزایش است.). منظور از استمرار، خرید در 10 ماه گذشته است، مشتری در صورتی که در 10 ماه گذشته خریدی از شرکت نداشته باشد، امتیاز مربوط به استمرار خرید را از دست خواهد داد. همچنین به نسبت افزایش حجم و مبلغ خرید امتیاز مبلغ خرید نیز جداگانه منظور خواهد شد. مجموع امتیازات مربوط به استمرار خرید و مبلغ خرید با هم امتیاز رتبه مشتری را ایجاد خواهند کرد که تخفیف ناشی از این امتیاز در زیر تمام فاکتورهای مشتری لحاظ می گردد و قابل مشاهده است.