اعلام فعالیت های فروشگاه گودفورپی در راستای حفظ محیط زیست