فروشگاه اینترنتی گودفورپی به دلیل کرونا تعطیل نخواهد شد