برای فروشگاه ها

دریافت سفارشات به صورت تلفنی و یا از طریق فروشگاه اینترنتی

برای فروشگاه ها کماکان امکان دریافت سفارشات به صورت تلفنی وجود دارد.