تغییر حداقل سفارش برای اعمال تخفیف 3 درصدی

تغییر حداقل سفارش برای اعمال تخفیف 3 درصدی