افزایش مقدار تخفیف ثابت روی سفارشات

افزایش مقدار تخفیف ثابت روی سفارشات